Ипотека - карз олувчи томонидан такдим килинадиган хужжатлар куйидагилар
06.02.2018

Ипотека - карз олувчи томонидан такдим килинадиган хужжатлар куйидагилар

Ипотека -  карз олувчи томонидан такдим килинадиган хужжатлар куйидагилар

Ипотека кредити расмийлаштириш учун жисмоний шахслар томонидан такдим этилиши лозим булган хужжатлар Карз олувчи томонидан такдим килинадиган хужжатлар куйидагилар:

1. Ариза;

2. Карз олувчининг паспорт асли ва нусхаси;

3. Яшаш жойидан оила таркиби курсатилган маълумотнома (МФЙдан);

4. Карз олувчининг иш жойидан лавозими курсатилган маълумотнома;

5. Карз олувчининг иш жойидан корхонанинг СТИР (ИНН) си курсатилган охирги 12-ойлик даромадлари тугрисида маълумотнома;

6. Жамгариб бориладиган нафака дафтарчасининг (ИНПС) Халк банкидан тасдикланган нусхаси;

7. Солик туловчининг идентификацион раками тугрисидаги маълумотномадан (ИНН) нусха;

8. 25 фоиздан кам булмаган микдорда дастлабки бадал;

9. Курилиш ташкилоти билан тузилган олди-сотди шартномаси ва хужжатлар туплами (Устав, Гувохнома, Уй курилишига хоким карори);

10. Сотиб олинаётган хонадоннинг кадастр хужжатларидан нусха, Сотувчининг паспорт нусхаси;

11. Ер тузилиш ва кучмас мулк кадастр хизматидан 18-сонли маълумотнома;

12. Мустакил бахоловчи томонидан;

Кредит ёш оила аъзосига расмийлаштириладиган булса кушимча:

1. Никох тузиланлиги тугрисида гувохноманинг нотариал тасдикланган нусхаси;

2. ФХДЁ идорасидан никох биринчи марта кайд этилгани тугрисида маълумотнома;

3. Карз олувчининг турмуш ортогининг паспорт ва нусхаси;

Кафил/кушимча кариздор томонидан такдим килинадиган хужжатлар руйхати:

1. Кафилнинг паспорт нусхаси;

2. Кафилнинг оила таркиби курсатилган МФЙ маълумотнома;

3. Кафилнинг иш жойидан лавозими курсатилагн маълумотнома;

4. Кафилнинг иш жойидан корхонанинг СТИР (ИНН) си курсатилган охирги 12-ойлик даромадлари тугрисида маълумотнома;

5. Нафака дафтарчасининг (ИНПС) Халк банкидан тасдикланган нусхаси;

6. Солик туловчининг идентификацион раками тугрисидаги маълумотнома (ИНН) нусха;

 

Такдим килинган лозим булган хужжатлар ушбу руйхат билан чегараланмаган булиб зарурият тугилганда кредит хужжатларини расмийлаштирилишни назорат килиш булимии ходимлари бошка хужжатларни талаб килиш хукукига эгадир

: